NapiA?te to politikA?m

SpoluvytvA?A�ejme dokument adresovanA? politikA?m. VA?slednA? dokument bude popisovat cA�le vzdA�lA?vA?nA� tak, aby byly srozumitelnA�.

NA�A?e je zobrazen nA?hled dokumentu, kterA? online vytvA?A�A�me. PA�ipojte se do naA?eho tA?mu. TvoA�it s nA?mi mA?A?e kaA?dA? registrovanA? uA?ivatel webu ceskomluvi.cz.

A�ProA? to dA�lA?me:

Chceme politickA� reprezetaci sdA�lit, A?e uvaA?ovA?nA� o cA�lech vzdA�lA?vA?nA� je dA?leA?itA�. Chceme nabA�dnout moA?nost o nich spoleA?nA� a dA?kladnA� pA�emA?A?let. Chceme pA�edloA?it konkrA�tnA� nA?vrh, nad nA�mA? je moA?nA� vA�st s politiky diskusi.

A�Co je tA�eba vA�dA�t:

PodA�vejte se, jak jsou formulovA?ny cA�le vzdA�lA?vA?nA� v zahraniA?A�.

VA�podrobnA�jA?A�m popisu tA�chto cA�lA? je A?asto kladen dA?raz na promA�nlivou budoucnost, na nA�A? musA� A?kolstvA� A?lovA�ka pA�ipravit. Proto je tak A?astA? dA?raz na sebevA�domA�, sebepoznA?nA�, vlastnA� aktivitu a samostatnost pA�i studiu. A?astA? je i dA?raz na A?ivotnA� pohodu a duchovnA� hodnoty.

A�Porovnejte je s tA�m, co za obecnA� cA�le vzdA�lA?vA?nA� v A?esku povaA?uje A?kolskA? zA?kon (v paragrafu 2, celA? zA?konA�ZDE).

A�Kde je moA?nA� se inspirovat:

NabA�zA�me pA�t textA? reprezentujA�cA� rA?znA� pohledy a zpA?soby uvaA?ovA?nA�:

Jana StrakovA? z Institu pro sociA?lnA� a ekonomickA� analA?zy vysvA�tluje, proA? je uvaA?ovA?nA� o cA�lech vzdA�lA?vA?nA� dA?leA?itA�. ZDE
Dominik DvoA�A?k z PedF UK upozorA?uje na rizika veA�ejnA� debaty. ZDEA�
ArnoA?t VeselA? z FSV UK popisuje, jak jsou cA�le vzdA�lA?vA?nA� vnA�mA?ny odbornou veA�ejnostA� pA�edevA?A�m v anglosaskA?ch zemA�ch. A�ZDE
OndA�ej A�teffl ze Scia pA�inA?A?A� pA�A�klad ze Singapuru, kde majA� cA�le vzdA�lA?vA?nA� definovanA� i pro jednotlivA� stupnA� vzdA�lA?vA?nA�. A�ZDEA�A�
SrovnA?vacA� studie Scia popisuje, jak chA?pou cA�le vzdA�lA?vA?nA� na NovA�m ZA�landu, ve Skotsku, AustrA?lii, OntA?riu a Singapuru. ZDE

A�Jak to udA�lA?me:

V rA?meA?ku nA�A?e jsme pro vA?s pA�ipravili A�nA�kolikA� rubrik a krA?tkA?ch textA?, na nA�A? mA?A?ete pA�i svA�m uvaA?ovA?nA� o cA�lech vzdA�lA?vA?nA� navazovat. Jde o sdA�lenA? soubor, v nA�mA? je moA?nA� doplA?ovat, A?krtat, pA�ipojit poznA?mky. ProsA�me vA?s, abyste ve spoluprA?ci s ostatnA�mi spoluvytvA?A�eli text, kterA? popA�A?e cA�le vzdA�lA?vA?nA� tak, aby byly srozumitelnA� co nejA?irA?A� veA�ejnosti.

Přihlašte se nebo se zaregistrujte a tvořte s námi.