Jak vidíš budoucnost Ty?

Nejdříve se pojďme bavit o tom, jaký bys chtěl mít svět v budoucnu, a potom si můžeme popovídat o tom, jakým vzděláváním k té vytoužené budoucnosti dospět.

Jestli si tuto hru s námi chceš zahrát, zvol u každého tvrzení v následujících pěti kategoriích, zda s ním plně či částečně souhlasíš či nesouhlasíš.

ukázat první tvrzení

Rodina a komunita

Kromě příslušnosti k rodině je velmi důležitý i můj vztah ke společenské skupině, s níž se identifikuji. Některé funkce rodiny přebírá komunita, nezisková organizace, firma. Ta mě může podporovat, ale i kontrolovat.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Rodinná jednotka je v tomto světě mým prvním i posledním útočištěm. Rodiče pomáhají dětem s přístupem ke vzdělání nebo s příspěvkem na jejich dům, děti organizují péči o starší rodiče.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Jsem ztotožněn s tím, že mnoho rolí dříve příslušejících rodině převzala společnost jako celek. Výchova, vzdělání, ochrana zranitelných je odpovědností, kterou sdílí místní komunity a široká veřejnost.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Identita a občanství

Být dobrým občanem ode mě vyžaduje žádat od druhých tak málo, jak je to jen možné, a být co nejvíce soběstačný. Být pro někoho přítěží, pro stát nebo rodinu, je považováno za nezodpovědné a ubohé.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Úspěchu dosahuji na základě svých vlastních schopností, ale také tím, že se podílím na činnosti úspěšných organizací a sdružení. Jasně rozlišuji organizace a sdružení, které musí aktivně členy získávat, a ty, které jsou výběrové a prestižní.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Sám sebe považuji za člověka, který sdílí s ostatními odpovědnost za udržování veřejného prostoru, proto se aktivně podílím na demokratických procesech. Uznání ale náleží celé skupině, ne mně jako jednotlivci.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Kariéra a vzdělávání

Jsme všichni mezi sebou propojeni a naším úkolem je dělat něco užitečného pro společnost. Proto své děti vedu k tomu, aby vnímaly, co je pro společnost důležité a uměly tomu obětovat jak čas, tak i vlastní záliby.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Vím, jak důležitá je pověst jednotlivce, proto chci po svých dětech, aby se účastnily hodnotných aktivit, jako je sport, hudba, dobrovolnické činnosti a akce mládežnických skupin v přírodě.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Ve výchově uplatňuji především rodičovství "volného výběhu", kdy si děti mohou dovolit velkou míru autonomie a mobility. Důležitá je hra, možnost zkoušet nové a někdy i nečekané a rizikové činnosti.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Ideje a hodnoty

Je pro mě důležité vydělat tolik peněz, abych mohl žít způsobem, který je považován za obvyklý a zároveň měl rezervu v dostatečných úsporách. Být zaměstnán nebo mít zajištěný jiný zdroj příjmu je základním předpokladem mé existence.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Reputace a online identita jsou důležitější než kvalifikace. Musím se proto snažit prezentovat své kvality a dovednosti prostřednictvím internetu potenciálním zaměstnavatelům a spolupracovníkům.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Jsem spokojený s tím, že zaměstnavatel mou práci oceňuje nejen mzdou, ale třeba i výhodami v podobě slev či flexibilitou pracovních podmínek. Vidí mě jako morálního jednotlivce, ne jen jako mozek a pár rukou k pronajmutí.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Stát, trh, třetí sektor

Hlavní rolí státu je zachování občanské společnosti. Veřejné služby jsou poskytovány na stejné úrovni, kde potřeby vznikají. Lokální veřejné služby, jako je údržba veřejných prostor, péče o děti a seniory jsou řízeny, financovány, kontrolovány a někdy i zajišťovány místními občany.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Považuji za správné, že mnoho původně veřejných služeb je nyní zodpovědností jednotlivce a jeho rodiny. Sám lépe posoudím, co doopravdy potřebuji a do čeho jsem ochoten spolu se svými blízkými investovat. Ať už jde o výběr školy, zdravotní terapie nebo udržování čtvrti, v níž bydlím.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět

Tradiční role policie a jiných veřejných služeb je v mnoha případech přenesena na místní spolky, případně firmy. Zodpovědnost za blaho občanů na sebe vzaly duchovní a náboženské skupiny. To platí i v přístupu ke zdravotnictví nebo vzdělávání. Proto potřebuji patřit ke skupině, která mně tyto služby poskytne.

souhlasím spíš souhlasím spíš nesouhlasím nesouhlasím zpět