Hlasujte, co mA?me umA�t

VA?sledek ankety najdeteA�ZDE

< Zpět na návod

Během školní přípravy se žáci naučí, jak napravovat chyby a překonávat osobní nedostatky. Ví, jaké vzdělávací postupy jim nejlépe vyhovují a tyto metody celoživotně využívají při profesním vzdělávání. Zároveň si cení i těch znalostí, které v zaměstnání nevyužívají.
Zobrazit, co jste napsali vy

Škola musí motivovat studenty jinak než formou cukru a biče. Měli by se učit přirozeně jím vlastním tempem a mít chuť stále se učit nové věci.

Chápat, že vzdělávání není o známkách, bodech, puntících, zápočtech, tedy činnost pro druhé, ale celoživotní proces objevování. Mít pojmenované své cíle pro všechny oblasti svého života a umět si určit postupné kroky, jimiž je budou naplňovat.

Nebát se vyzkoušet něco, co může skončit neúspěchem, a obdivovat ty, kdo to zkoušejí i když je lehké se jim jen vysmát.

Vědět, že vzdělávání, poznávání, chápání souvislostí a následné porozumění světa jako celku i jeho jedinečností je hlavním smyslem života člověka.

Na vyšší úrovni než nyní chápat hodnotu vzdělání, umět ho odlišit od kvalifikace a o budoucím studiu být schopny přemýšlet i jinak než jako o přípravě na výkon budoucího povolání (či přípravě na vysokou školu).

Pro společnost je důležité, aby se děti naučily respektovat sebe, druhé a být vnímavé k jejich potřebám. Škola se soustředí na vytváření bohatého sociálního prostředí a připravuje na vzdělávací cestě dětem situace, které jim umožňují rozšířit sociální zkušenost a vnímat a oceňovat odlišnost.
Zobrazit, co jste napsali vy

Mít úctu k životu, nebát se jít v dobré věci vpřed i proti proudu, ale také umět si nechat poradit a přehodnotit svůj názor.

Umět demonstrovat lásku jako princip, mít v úctě rodiče, vážit si člověka a jeho život, umět učit se a pracovat nejen pro sebe, ale pro blaho bližních.

Sebe sama chápat jako součást kontinuálního celku s tím, že vše, čím jsme obklopeni, je v určitých souvislostech. Být schopni žít ve společenství a lidské odlišnosti a rozdílnosti, jak v názorech či kupř. barvě pleti, nechápat jako důvody, výzvy k boji. Vnitřně prožívat, že „být“ je více než „mít“.

Mít rády samy sebe. Zůstat zvídavé. Rozlišovat umělou a přirozenou autoritu a umět se umělé autoritě postavit. Umět naslouchat a zároveň umět a chtít se rvát za spravedlnost.

Být sebevědomé bytosti, které touží nejen rozvíjet svůj potenciál a připravovat se na budoucí povolání, ale také své dovednosti uplatnit v nezištné službě společnosti. A spíše než znát data všech válek by měly být sociálně empatické.

Moderní společnost je společností konsensu. Kdo v ní chce obstát, musí umět předcházet konfliktům. Proto je důležité rozumět lidem okolo sebe a mluvit k nim tak, aby měli pocit, že stojím na jejich straně. Součástí takové výbavy je i kvalitní jazyková a komunikační průprava.
Zobrazit, co jste napsali vy

Respektovat svobodu druhých a zároveň si být vědomi vlastní svobody. Upřímně, otevřeně a beze strachu komunikovat s druhými. Nebát se tvořit a být hrdý na své dílo. Naplno využívat svůj talent a své dovednosti.

Umět jednat s lidmi (ne jen lidi utlouct slovy) a sami se sebou. Měly by se umět najít, kde jsou svým potenciálem, aby si mohly volit další životní dráhu a volit vhodné partnery pro spolupráci.

Umět žít. Tedy především vycházet s druhými lidmi, včetně těch, kteří jim nejsou sympatičtí a chovat se k nim ohleduplně. Řešit problémy a neshody co možná nejkonstruktivněji a stále hledat lepší řešení, nespokojit se zjištěním, že to nejde. Lepší pro všechny, ne jen pro mne. Měly by znát své místo ve společnosti a uvědomovat si svou cenu, vědět jaké jsou jejich silné stránky a umět jich co nejlépe využít a dále se v nich rozvíjet.

Uvědomovat si zodpovědnost za svůj život a život společnosti a být schopen této zodpovědnosti dostát (umět používat rozum a ruce, pracovat se svými pocity a mít vůli k dobru).

Odcházet dostatečně jazykově vybavené (angličtina, němčina) se znalostí jazyku takovou, se kterou se budou schopny domluvit bez větších obtíží v základních okruzích.

Pro prosperující společnost je důležité naučit mladé lidi ubránit se politické i marketingové manipulaci, kriticky myslet, hledat a správně ověřovat informace a formulovat své názory.
Zobrazit, co jste napsali vy

Být mediálně gramotní, dokázat se vyznat ve změti informací a dokázat vybrat ty správné. Měly by dokázat říci svůj názor, diskutovat o něm. Respektovat jiné názory, jiné úhly pohledu. Měly by být zvídaví a aktivní. Chtít se dozvědět víc. Měly by se umět správně ptát.

Vědět, kde najdou informace, které neznají a jak je mají hledat. Umět formulovat a obhájit svůj názor, přijmout názor druhého a přemýšlet o něm, diskutovat o něm. Umět říci, udělal jsem chybu a omlouvám se za to.

Studenti by měli umět hospodařit se svou výplatou, kriticky hodnotit reklamu, měly by umět vyjádřit vlastní názor a učit se respektovat jiný (demokratický) apod.

Základní škola by je měla naučit, jakými způsoby je možné řešit problémy. Žáci by měli mít základní znalosti tak, aby nebyli snadnou obětí podvodníků (finanční gramotnost), uměli si dohledat potřebné informace (informační gramotnost) a uměli s těmito informacemi pracovat (čtenářská gramotnost).

Vážit si sami sebe i druhých, vědět si rady v životě, umět žít s druhými lidmi, mít vlastní názor, mít radost z objevování života a světa.

Ve společnosti plné manipulace je důležité, aby absolventi škol v sobě měli jasný morální kompas, aby se nepřizpůsobovali bez přemýšlení většinovému názoru a byli schopní se rozhodovat s vědomím odpovědnosti a vytrvat ve svých rozhodnutích i v krajně nepříjemných okolnostech.
Zobrazit, co jste napsali vy

Mít úctu k životu, nebát se jít v dobré věci vpřed i proti proudu.

Vědět, co je to zodpovědnost a nerozhodovat se podle toho, co dělají jiní, ale co je správné.

Převzít důležitější hodnoty společnosti než jsou peníze či materialismus a konzum.

Uvědomovat si zodpovědnost za svůj život a život společnosti a být schopen této zodpovědnosti dostát (umět používat rozum a ruce, pracovat se svými pocity a mít vůli k dobru).

Být tolerantní k ostatním, přísné samy na sebe a nakaženy ideály, že dosáhnout lze všeho, je-li člověk dostatečně cílevědomý a vytrvalý.

Tento typ školy navazuje na tradiční školu, avšak vyučuje moderním způsobem. Učivo tradičních vyučovacích předmětů je představováno v souvislostech a v mezioborových vztazích. Důraz je dáván na kulturu, umění a hloubku poznání a pochopení problému.
Zobrazit, co jste napsali vy

Umět základy programování, protože nároky na počítačovou gramotnost rostou mnohem rychleji než je pracovní trh schopen reagovat, natož pak vzdělávací systém.

Umět obhájit svůj vlastní názor (nejlépe i v cizím jazyce), samostatně se rozhodovat, vědět, jak napsat vlastní životopis, jak si zařídit vlastní bydlení, jak vyplnit daňové přiznání a vědět co nejvíce o bezpečném sexu.

Mít a umět základní dovednosti pro život (přežití) – od toho taky základní škola. Tedy: základy finanční gramotnosti(co znamená úvěr, leasing, hypotéka, … a jak to funguje), základy práce s informacemi(vědět, čemu se dá věřit, čemu ne, co je důležité, co ne), schopnost bezpečně používat a užívat běžných technologií (internet, email, facebook, základy bezpečnosti pohybu na těchto technologiích, ochrana soukromí) a samozřejmě základní!(a pokud možno neměnné) znalosti z nejdůležitějších vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, psychologie, matematika, informatika, …)

Měly by mít také dostatek praktických znalostí a dovednostní, aby se necítily ve světě ztracené

.

Mít dostatek dovedností (manuálních) a vědomostí pro praktický samostatný každodenní život, měli by být finančně (kriticky) gramotně zdatní, měli by mít dostatečnou míru sebeúcty a respektu k sobě i druhým v komunikaci i chování, zodpovědnost za sebe, své zdraví a činy, spolu se selským rozumem používat i ruce.

Společnost, která se snaží preventivně zajistit stabilitu a zabránit sociálním otřesům, dbá na co nejlepší informovanost občanů omezující například nezaměstnanost nebo zadlužování rodin. Proto se soustředí ve vzdělávání na to, aby si každý dokázal najít informace o tom, kde sehnat práci, jak se připravit na pracovní pohovor, jak jednat efektivně s úřady a využívat dostupné technologie. Ve vzdělávání dává přednost prakticky využitelným dovednostem.
Zobrazit, co jste napsali vy

Ovládnout češtinu, v potřebné míře angličtinu – další jazyk nepovinný, základy matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, historie potřebné pro běžný život a použitelné jako odrazový můstek dalšího vzdělávání. K tomu potřebují být zvídaví, potřebují se umět ptát. (Ten, kdo ví co neví už toho ví hodně, ten kdo se umí zeptat už to skoro ví.) Ovládnout základy uměleckých předmětů tj. hudební výchova a výtvarná výchova.

Mít základní povědomí o světě a jeho fungování, které se bude prohlubovat v dalším stupni vzdělávání. Tzn.: uspořádání světa, instituce evropské unie, mapa světa (důležité státy, pohoří, řeky, přírodní zajímavosti, ohrožené ekosystémy, velké přírodní katastrofy, otázka změny klimatu), mít představu o demokracii, jiných formách vlády a základních politických směrech, měly by znát svá práva, ale i povinnosti, také etnické menšiny ve vlastní a okolních zemích, jejich tradice, zvyky a kulturu (multikulturní výchova), minimálně 1 cizí jazyk na přiměřené úrovni, měly by navštívit základní kulturní instituce (Národní divadlo, Národní muzeum, Národní galerie, v budoucnosti Státní opera, Rudolfínum a další), měly by být schopné vnímat umění a vytvářet si k němu vztah, chápat jeho význam.

Číst, psát, počítat, mluvit před lidmi, mít odhad na míry a váhy, rozumět základním principům (evoluční, Occam, Paretto apod.), rozumět základům ekonomie (nabídka-poptávka, tvorba cen), fyziky, filosofie (logika, víra, kritické myšlení) a ovládat základní druhy myšlení (konvergentní, divergentní, vizuální, hudební, matematické, logické, sociální, ekonomické, kreativní, týmové).

Umět pořádně alespoň jeden světový jazyk (angličtina, španělština atd.), základní finanční gramotnost, správné počítání procent, samostatně uvažovat, obhájit svůj názor, nevěřit slepě všemu co jim někdo řekne či si někde přečtou, umět svůj rodný jazyk, být počítačově gramotnými, umět psát – těch 9 let povinné školní docházky by na tohle mělo stačit.

Dle mého názoru, by měly děti mít na konci základního vzdělání přehled o gramatice českého jazyka a nějaké povědomí o literární tvorbě, znalosti matematiky na takové úrovni, aby si byly schopné spočítat věci, týkající se každodenního života, ale i takové znalosti, aby měli možnost pokračovat ve studiu matematiky tak, aby bez větších obtíží dokázaly navázat na již dosažené znalosti. Dále by měly mít přehled o historii státu, ve kterém žijí, rámcový přehled o historii ve světovém měřítku. Nezanedbatelné by měly býti i znalosti týkající se zeměpisu, aby například někdo neřekl: „Jó, Peru. To je někde v Asii, že jo?“ a podobně. Tak jako v matematici, tak i ve fyzice by měli být vzděláni na takovou úroveň, aby si byly schopné vysvětlit alespoň některé běžné úkazy v každodenním životě (např. využití nakloněné roviny, kladky, páky a pod.)

Společnost rozumí tomu, že vzdělání není jen teď hned využitelná komodita, ale že celoživotní úspěch a spokojenost vyžaduje důkladnou rozvahu, jaké povolání a životní orientace je pro každého žáka optimální. Škola pomáhá žákům a studentům zvolit takové povolání, ke kterému mají největší vlohy a které jim bude přinášet uspokojení. Žáci jsou vnitřně motivováni se ve svých činnostech neustále zlepšovat.
Zobrazit, co jste napsali vy

Vědět, že větší úspěch, než překonat druhé, je překonat sebe sama, že o svém budoucím životě (studium a práce) mají právo rozhodovat sami a že lidi by se neměli posuzovat podle materiálních hodnot či profese/titulů atp., ale dle jejich charakteru. Kdyby k tomu všemu měli v tomto věku navíc chuť dále prohlubovat všeobecné znalosti, vyhledávat na své otázky odpovědi, učit se světové jazyky a nebát se do budoucna práce (vědět, že není správný vymýšlet způsoby jak přijít k penězům bez práce), tak pak by to byla značka ideál.

HLAVNĚ pochopit, že bez práce nejsou koláče (což je obzvlášť velký oříšek, protože ne vždy to tak u nás bohužel platí…) a umět převzít odpovědnost za své povinnosti a činy.

Umět ovládat své emoce, svůj psychický svět. Znát své slabé i silné stránky a umět s nimi pracovat.

Být schopny se samy učit a převzít zodpovědnost samy za sebe a za svůj rozvoj.

Mít pojmenované své cíle pro VŠECHNY oblasti svého života a umět si určit postupné kroky, jimiž je budou naplňovat.Přidejte komentář


Zrušit odpověď na komentář


Počet znaků: 0

Názor s nejvíce souhlasnými hlasy

 

Názor s nejvíce nesouhlasnými hlasy

 

Vaše názory